Disclaimer.

Lavital Produktie B.V. behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsten. Lavital Produktie B.V. behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoeker van de Lavital Produktie B.V. site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Lavital Produktie B.V. opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Lavital Produktie B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Ondanks de constante zorg en aandacht die Lavital Produktie B.V. besteedt aan de producten van de collectie van Lavital Produktie B.V. is het mogelijk dat de informatie die op www.lavital.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Lavital Produktie B.V. zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Lavital Produktie B.V., de webmaster of de internet-provider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Lavital Produktie B.V. geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lavital Produktie B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Lavital Produktie B.V. site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Lavital Produktie B.V. verkregen is.

Lavital Produktie B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Lavital Produktie B.V. is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.lavital.nl.

Update: Juni 2018