De Corantijn 28a, 1689 AP Zwaag 0229-241307 | Dorpsstraat 8, 7957 AV De Wijk 0522-851928 | Grotestraat 278, 5151 BS Drunen 0416-745490

Lavital B.V. behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsten. Lavital B.V. behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Lavital B.V. site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Lavital B.V. opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Lavital B.V. of Vital bedden B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vital Bedden B.V. (de producent van Lavital B.V.) besteedt aan de produkten van de collectie van Lavital B.V. en de sites die bij het Lavital B.V. netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www.lavital.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Lavital B.V. zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Lavital B.V., de webmaster, de internet-provider of Vital Bedden B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Lavital B.V. geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Vital Bedden B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Lavital B.V. site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Lavital B.V. verkregen is.

Lavital B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Vital Bedden B.V. is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.lavital.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 8 januari 2016

Disclaimer
Pagina waardering
BACK
PRODUCTMENU